Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Grodzisku Wielkopolskim

 o otwartym naborze partnera

Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1431) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach WRPO 2014-2020,  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe przygotowanego na konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Celem partnerstwa są wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji partnerskiego projektu konkursowego; Tytuł: Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego. Usługi społeczne – projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich oraz mieszkalnictwa wspomaganego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 30.11.2021

W przypadku przystąpienia Partnerstwa do realizacji projektu w ramach działania 7.2.2. Liderem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim.

Lider wraz z partnerem opracuje:

  1. Koncepcję planowanych działań w oparciu o obowiązujące wytyczne, w szczególności Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego na lata 2014-2020, Zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz innych obowiązujących dokumentów.
  2. Wniosek o dofinansowanie projektu
  3. Umowę partnerską/porozumienie określającą zasady realizacji projektu.

W ramach projektu realizowane mogą być następujące typy wsparcia:

  1. projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  2. projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,

Zakres realizowanych działań, w tym wybór działań priorytetowych, kryteria naboru do projektu, planowaną liczbę osób objętych wsparciem, program i metody pracy, podział zadań pomiędzy partnerami projektu, okres ich realizacji, wielkości dofinansowań zostaną ustalone przez PCPR w Grodzisku Wlkp. oraz wyłonionych do realizacji zadań partnerów podczas opracowywania uszczegółowionej koncepcji zadań.

Pełny tekst ogłoszenia

Załącznik nr 1

zobacz więcej aktualności