Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

UWAGA - zasady bezpieczeństwa stosowane w PCPR

Zasadą obowiązującą w PCPR w czasie epidemii jest minimalizowanie przemieszczania się i kontaktu osób we wszystkich obiektach PCPR, w szczególności zachowywanie dystansu społecznego między osobami, wynoszącego minimum 1,5 metra.

We wszystkich pomieszczeniach PCPR obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z aktualnymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii. Osoba, która bezpodstawnie odmówi wykonania powyższego obowiązku zobowiązana jest opuścić pomieszczenie PCPR.

Zakazuje się przebywania na terenie PCPR osób chorych lub z podejrzeniem choroby COVID-19.

Zaleca się klientom, aby w miarę możliwości, we wszystkich sprawach prowadzonych przez PCPR kontaktowali się z pracownikami telefonicznie lub mailowo, a korespondencję przesyłali pocztą tradycyjną.

Numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych Działów są dostępne na stronie internetowej www.pcprgw.pl
Istnieje możliwość złożenia korespondencji poprzez udostępnioną skrzynkę podawczą ustawioną przy wejściu do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. (budynek A, ul. Żwirki i Wigury 1 w Grodzisku Wielkopolskim) lub poprzez skrzynkę wystawioną przy Dziale Osób Niepełnosprawnych parter, pokój nr 1.W takim przypadku osoba składająca korespondencję nie otrzyma potwierdzenia złożenia dokumentu/ów. W przypadku skorzystania z tej możliwości PCPR prosi o wskazanie w składanych dokumentach jako adresata PCPR w Grodzisku Wlkp. oraz w składanych dokumentach przez wnioskodawcę podanie numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail.

PCPR przyjmuje klientów tylko w uzasadnionych i szczególnych przypadkach na następujących zasadach:

 • do pomieszczeń PCPR można wejść wyłącznie w celu załatwienia sprawy mieszczącej się w zakresie kompetencji PCPR,
 • klienci mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach i pomieszczeniach,
 • dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu wynosi 1 osobę na jedno stanowisko obsługi z wyłączeniem pracowników; powyższego ograniczenia nie stosuje się do:
 1. dziecka do ukończenia 13 roku życia,
 2. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
 3. osoby wymagającej pomocy tłumacza,
 4. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 5. rodzin zastępczych, w których małżonkowie razem pełnią funkcję rodziny zastępczej,
 6. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 • Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Klienci przebywający na terenie PCPR obowiązani są do:

 • zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 • zdezynfekowania dłoni zaraz po wejściu do budynku, przy użyciu środka do dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek jednorazowych,
 • przestrzegania granic obszarów wyznaczonych do obsługi klientów,
 • przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa udzielanych przez pracowników PCPR.

PCPR zapewnia klientom środek do dezynfekcji rąk.

Klient może zostać przyjęty tylko w wyznaczonym przez Dyrektora miejscu lub pomieszczeniu tylko po umówieniu telefonicznym bądź za pośrednictwem poczty e-mail.

 • dopuszcza się możliwość kontaktu klientów korzystających z pomocy Działu ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych bez wcześniejszego umówienia telefonicznego lub mailowego. Dział ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych będzie stosował zalecenie minimalizowania kontaktu bez wcześniejszego umówienia i kontaktów bezpośrednich.
 • dopuszcza się możliwość kontaktu klientów w sytuacjach interwencyjnych korzystających z pomocy specjalistów Działu Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Przemocy w Rodzinie, przy jednoczesnym stosowaniu przez specjalistów ww działu zasady minimalizowania kontaktu bez wcześniejszego umówienia.

Osoba obsługująca obowiązana do:

 • zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa (przyłbica lub maseczka) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 • zdezynfekowania dłoni lub użycia jednorazowych rękawiczek,
 • wydania klientowi jednorazowego długopisu bądź natychmiastowego zdezynfekowania go po użyciu,
 • przewietrzenia pomieszczenia w przypadku budynku C (Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej).

 

zobacz więcej aktualności