Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Zapytanie ofertowe nr PCPR.2260.2-8/2020 - przeprowadzeniu diagnozy pod kątem występowania zaburzeń rozwojowych ze spektrum FASD (potwierdzenie lub wykluczenie diagnozy FAS i innych zaburzeń pokrewnych) wraz z opisem, dla maksymalnie 15 dzieci w wieku do 18 lat – uczestników projektu pn. PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS

Grodzisk Wlkp., dnia  12.10.2020 r.

      ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak  PCPR.2260.2-8/2020

            Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami , zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

przeprowadzeniu diagnozy pod kątem występowania zaburzeń rozwojowych ze spektrum FASD (potwierdzenie lub wykluczenie diagnozy FAS i innych zaburzeń pokrewnych) wraz z opisem, dla maksymalnie 15 dzieci w wieku do 18 lat – uczestników projektu pn. PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS

realizowanego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (nr umowy: RPWP.07.02.02-30.0008/18-00),

wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający:             PCPR w Grodzisku Wlkp.

                                    w Grodzisku Wlkp.

                                    ul. Żwirki i Wigury 1

                                    62-065 Grodzisk Wlkp.

Przedmiot zamówienia: przeprowadzeniu diagnozy pod kątem występowania zaburzeń rozwojowych ze spektrum FASD (potwierdzenie lub wykluczenie diagnozy FAS i innych zaburzeń pokrewnych) wraz z opisem, dla maksymalnie 15 dzieci w wieku do 18 lat.

KOD CPV:

85000000-9 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego

Termin realizacji zamówienia: październik 2020 r. - grudzień 2020 r.

Informacje dodatkowe: …….

Istotne warunki zamówienia:

  1. Kryterium oceny:  najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Oferta najtańsza

Ocena punktowa  =    ­­­­______________       x 100 punktów

                                   Oferta badana

  1. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia  w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
  2. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wraz z dostawą wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

więcej...

zobacz więcej aktualności