Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Informacje o projekcie

 

PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS jest projektem partnerskim realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych jakim jest Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej ŹRÓDEŁKO. Wsparciem objętych zostanie 190 osób, tj. grupa pieczy zastępczej i młodzież wchodząca w proces usamodzielnienia oraz kandydaci na rodziny zastępcze.

Projekt realizowany będzie od: 01.05.2020 do 29.11.2022.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz usług wsparcia rodziny.

Cele projektu będą realizowane poprzez uruchomienie konkretnych zadań:

1. Ścieżka wsparcia dla rodzin zastępczych.

2. Wsparcie dla przyszłych i obecnych rodzin zastępczych stanowiących otoczenie projektu.

3. Remont mieszkania chronionego

4. Zakup samochodu na potrzeby działu pieczy zastępczej

5. Wchodzimy w dorosłość

Dzięki przygotowaniu planu/ścieżek działań dla każdej z grup, Partner Wiodący planują w sposób systemowy i systematyczny wspomóc każdą grupę osób będących w projekcie przy jednoczesnym traktowaniu rodziny jako jednostki, dla której działania realizowane w sposób kompleksowy przyczynią się do lepszych i trwalszych efektów. Dodatkowo wsparciem zostanie objęte najbliższe otoczenie Uczestników Projektu, co przyniesie wartość dodaną w projekcie. Cel główny jest zgodny z celem tematycznym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, działania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne na lata 2014-2020 tj.: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Cel projektu wpisuje się również w Strategię rozwoju powiatu grodziskiego na lata 2013-2020: cel strategiczny nr 4: wzmocnienie systemu i usług pomocy społecznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 266 319,68 zł w tym kwota dofinansowania 1 202 819,36 zł. Wkład własny w wysokości 63 500,32 zł w postaci obowiązkowych, gwarantowanych ustawą, świadczeń na rzecz rodzin zastępczych oraz wkład prywatny stowarzyszenia.