Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Piecza zastępcza

Każde dziecko ma prawo dorastać w bezpiecznej atmosferze, jednak nie każde ma taką możliwość. Niektórzy rodzice nie potrafią zapewnić swoim dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju. Dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczane są w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dziecko pozostaje w opiece zastępczej tymczasowo - najczęściej do czasu uregulowania sytuacji życiowej własnej rodziny, nie dłużej jednak  niż do osiągnięcia pełnoletności.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej od 1 stycznie 2012 roku, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są:

1. Rodzina zastępcza:

a) Spokrewniona - małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka
b) Niezawodowa - małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka
c) Zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna

2.Rodzinny dom dziecka.

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, są wspierane przez rodziny pomocowe (na zasadach określonych w art. 73-75 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania ( zgodnie z art. 80 – 92 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
W Powiecie Grodziskim funkcjonuje 45 rodziny zastępcze, w tym 1 rodzina zawodowa. Rodziny te sprawują opiekę ponad 85 dzieci i usamodzielnianych wychowanków. Ponadto 2 rodziny pełni funkcję rodzinnego domu dziecka, w którym przebywa 14 dzieci i usamodzielnianych wychowanków. Instytucjonalną pieczą zastępczą objętych jest 7 dzieci.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim jako Organizator rodzinnej pieczy zastępczej pełni nadzór nad sprawowaniem pieczy zastępczej. Dokonuje okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Prowadzi także poradnictwo i grupy wsparcia, zapewnia pomoc prawną, organizuje szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji istniejących rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka mają możliwość skorzystania ze wsparcia Koordynatora Pieczy Zastępczej.
Ponadto Organizator rodzinnej pieczy zastępczej prowadzi nabór i kwalifikuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Organizuje również szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Osoby pragnące otoczyć opieką dziecko, które tymczasowo lub trwale zostało pozbawione opieki rodziców biologicznych i spełniające kryteria (określone w art. 41 - 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1 osobiście lub pod numerem telefonu 61 44 47 281.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a także rodziny zastępcze już funkcjonujące moją możliwość uzyskania informacji oraz wsparcia od osób prowadzących rodzinny dom dziecka i pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych.
 

  • Anna i Zdzisław Hercog – rodzinny dom dziecka

ul. Nowotomyska 67
62–065 Grodzisk Wlkp.
Tel. 61 4445299

  • Teresa i Przemysław Kowalczyk - rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna

ul. Ogrodowa 12
62-066 Granowo
tel. 61 44 71 142

  • Katarzyna Hercog i Szymon Walkowiak - rodzinny dom dziecka
62 - 065 Grodzisk Wlkp.,
ul. Orzechowa 21
tel. 665 244 624

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/ tekst jednolity: ( Dz. U. z 2009r. Nr 175 , poz. 1362 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U Nr 149 poz.887 z poźn. zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
4. Rozporządzenie Pracy i Polityki społecznej z dnia 23.12.2004r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ( Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 45 późn. zm.)