Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Pomoc dla uchodźców

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 )
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom, wysokości świadczeń pieniężnych, form i zakresu pomocy, trybu postępowania w tych sprawach oraz warunków wstrzymania pomocy lub jej odmowy ( Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1160 )

Wykaz potrzebnych dokumentów:
Wniosek osoby zainteresowanej, posiadającej status uchodźcy, złożony w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez nią statusu uchodźcy.

Wniosek powinien zawierać
- pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa,
- pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem uchodźca nie zwrócił się na terenie innego województwa,
- pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji,

Do wniosku należy dołączyć kopie
- decyzji Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców lub decyzji Rady do Spraw Uchodźców o nadaniu statusu uchodźcy,
- dokumenty podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej wydanego przez Prezesa Urzędu ds. repatriacji i Cudzoziemców,
- karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy na terytorium RP,
- innych dokumentów, którymi dysponuje uchodźca, mogących mu pomoc w opracowaniu programu integracji.

Wysokość opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie.

Określenie czasu realizacji usługi:
Po złożeniu niezbędnej dokumentacji i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego wystawienie decyzji bez zbędnej zwłoki.

Informacja o trybie odwoławczym:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje:
Celem pomocy jest wspieranie procesu integracji i adaptacji w środowisku. Realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a osobą posiadającą status uchodźcy. Obejmuje świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne poradnictwo. Omawiana pomoc nie przysługuje uchodźcy będącym małżonkiem obywatela RP.