Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Szacowanie wartości zamówienia PCPR.2260.2.5/2021

 

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ ZAMÓWIENIA

Znak  PCPR.2260.2.5/2021

Na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wartości szacunkowej (netto i brutto) zamówienia na:

Zakup usług polegających na przeprowadzeniu cyklu specjalistycznych warsztatów dla dzieci i młodzieży będących w pieczy zastępczej oraz dla rodziców zastępczych pełniących opiekę i wychowanie pod nazwą: Komplementarne warsztaty dla młodzieży i rodziców.

W ramach zamówienia przewiduje się przygotowanie następujących zadań:

Zadanie – warsztat dotyczący danego tematu.

1.    Warsztaty dla młodzieży - wchodzenie w dorosłość - moje zasoby i ograniczenia.
2.    Warsztaty dla rodziców - przygotowanie wychowanka do dorosłości.
3.    Warsztaty dla młodzieży - analiza sytuacji spustowych plus budowa strategii zaradczych w kontekście współczesnych zagrożeń.
4.    Warsztaty dla rodziców - Współczesne zagrożenia – internet, narkotyki, sekty. Sięganie wychowanka po używki - jak rozpoznać jak reagować, rola rodziny.
5.    Warsztaty dla młodzieży - Opuszczenie rodziny zastępczej - budowanie planu samodzielnego życia.
6.    Warsztaty dla rodziców - przygotowanie opiekuna i pozostałych uczestników pieczy do odejścia wychowanka.
7.    Warsztaty dla młodzieży - jak skutecznie komunikować się z rodzicem.
8.    Warsztaty dla rodziców - Jak skutecznie komunikować się z nastolatkiem.
9.    Warsztaty dla młodzieży - edukacja seksualna.
10.    Warsztaty dla rodziców - seksualność wychowanka.  
11.    Warsztaty dla dzieci -  analiza sytuacji spustowych plus budowa strategii zaradczych w kontekście współczesnych zagrożeń –internet, sekty, uzależnienia.
12.    Warsztaty dla rodziców - przemoc rówieśnicza- jak ją rozpoznać i przeciwdziałać.
13.    Warsztaty dla dzieci - przemoc rówieśnicza- jak ją rozpoznać i przeciwdziałać.

UWAGI:

 1. Dopuszcza się możliwość skrócenia danego tematu, na rzecz rozwinięcia innego zagadnienia.
 2. Zakłada się przeprowadzenie warsztatów dla 21 rodzin (ok. 35 osób dorosłych, 32 nastolatków, 13 dzieci) w łącznym wymiarze 228 godzin dydaktycznych w okresie od kwietnia 2021 roku do kwietnia 2022 roku (możliwe wcześniejsze ukończenie zadań lub ich nie co późniejsza realizacja).
 3. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zakłada się hybrydowy tryb prowadzenia części lub całości zajęć, przy czym preferowana metoda to szkolenie stacjonarne. Zamawiający zapewnia salę na terenie Grodziska Wlkp. i catering.

Zadania będą realizowane  w ramach projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu  Operacyjnego na lata 2014-2020.

Kod CPV: 80500000-9-Usługi szkoleniowe,

 

Zamawiający:                         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

                                               ul. Żwirki i Wigury nr 1

                                               62-065 Grodzisk Wlkp.

Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 • Przedstawienie programu warsztatów, który będzie realizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym.
 • Opracowanie harmonogramu warsztatów, który będzie realizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym.
 • Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników w formie elektronicznej a w przypadku warsztatów przeprowadzanych w trybie stacjonarnym, również w wersji drukowanej,
 • Zapewnienie uczestnikom materiałów piśmienniczych w postaci zeszytu lub notesu, długopisu - w przypadku warsztatów przeprowadzanych w trybie stacjonarnym,
 • Przeprowadzenie ewaluacji szkolenia - dokonanie oceny szkolenia  za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
 • Wystawienie świadectw ukończenia poszczególnych warsztatów,
 • Prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu: list obecności i innej niezbędnej dokumentacji - w przypadku warsztatów przeprowadzanych w trybie stacjonarnym,

Wykaz dokumentów dotyczących realizacji zadania:

- Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza ofertowego. Na formularzu oferty należy wpisać cenę świadczenia usługi - cena za realizację jednej godziny (45 minut), warsztatów obejmująca wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty należy wyszczególnić osobno dla każdego z warsztatu/szkolenia.

 INFORMACJE O PROWADZONYM TRYBIE

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020

2. Potencjalny termin wykonania zamówienia:

Kwiecień  2021 -  kwiecień 2022  r.

       3. Warunki udziału:

- wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości,

- wykonawca w momencie udzielenia zamówienia dysponuje sprzętem komputerowym,

- osób, które będą prowadziły szkolenie posiadają udokumentowane uprawnienia do prowadzenia wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoleń/warsztatów

- wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

4. Zapytanie kierowane jest do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

5. Miejsce realizacji zamówienia:  Grodzisk Wielkopolski

6. Wymagania dotyczące sporządzenia formularza szacunkowego

- wycenę należy złożyć na wypełnionym i podpisanym przez uprawniony podmiot formularzu szacunkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do szacowania

- wycena powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim,

- szacowanie można składać osobiście, pocztą, kurierem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp., pok. nr 1 lub drogą elektroniczną na adres: pcpr@pgw.pl do dnia 26 lutego do godziny 9.00, z dopiskiem: Zakup usług polegających na przeprowadzeniu cyklu specjalistycznych warsztatów dla dzieci i młodzieży będących w pieczy zastępczej oraz dla rodziców zastępczych pełniących opiekę i wychowanie pod nazwą: Komplementarne warsztaty dla młodzieży i rodziców.

7. Niniejsza wycena służy jedynie rozeznaniu rynku i oszacowaniu wartości zamówienia.

8. Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Piotr Bartkowiak, tel. 61 44 52 508, e-mail; piotr@pcprgw.pl

 

Z up. Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Grodzisku Wlkp.

Inspektor

/-/Piotr Bartkowiak

Szczegółowy opis

1.    Warsztaty dla młodzieży - wchodzenie w dorosłość - moje zasoby i ograniczenia.
Liczba osób: 27 w wieku od 15 do 23
Termin realizacji:  wrzesień - październik 2021
Forma: Bezpośrednia lub zdalna
Liczba spotkań i godzin: 4 spotkania x 4 godziny w podziale na 2 grupy (ok. 15 osób)
Suma godzin: 32 godziny

2.    Warsztaty dla rodziców - przygotowanie wychowanka do dorosłości.
Liczba osób: 30 (około 17 rodzin)
Termin realizacji:  wrzesień - październik 2021
Forma: Bezpośrednia lub zdalna
Liczba spotkań i godzin: 3 spotkania x 4 godziny w podziale na 2 grupy (ok. 15 osób)
Suma godzin: 24 godziny

3.    Warsztaty dla młodzieży - Analiza sytuacji spustowych plus budowa strategii zaradczych w kontekście współczesnych zagrożeń.
Liczba osób: 32 w wieku od 13 do 23 lat
Termin realizacji:  maj - czerwiec 2021
Forma: Bezpośrednia lub zdalna
Liczba spotkań i godzin: 4 spotkania x 4 godziny w podziale na 2 grupy (ok. 15 osób)
Suma godzin: 32 godziny

4.    Warsztaty dla rodziców - Współczesne zagrożenia - internet narkotyki sekty. Sięganie wychowanka po używki - jak rozpoznać jak reagować, rola rodziny w terapii.
Liczba osób: 31 (około 19 rodzin)
Termin realizacji:  maj - czerwiec  2021
Forma: Bezpośrednia lub zdalna
Liczba spotkań i godzin: 2 spotkania x 4 godziny w podziale na 2 grupy (ok. 15 osób)
Suma godzin: 16 godzin

5.    Warsztaty dla młodzieży - Opuszczenie rodziny zastępczej - budowanie planu samodzielnego życia.
Liczba osób: 21 w wieku od 15 do 23lat
Termin realizacji:  listopad – grudzień 2021
Forma: Bezpośrednia lub zdalna
Liczba spotkań i godzin: 2 spotkania x 4 godziny w podziale na 2 grupy (ok. 10 osób)
Suma godzin: 16 godzin

6.    Warsztaty dla rodziców - przygotowanie opiekuna i pozostałych uczestników pieczy do odejścia wychowanka.
Liczba osób: 23 (około 14 rodzin)
Termin realizacji: listopad – grudzień 2021
Forma: Bezpośrednia lub zdalna
Liczba spotkań i godzin: 2 spotkania x 4 godziny w podziale na 2 grupy (ok. 12 osób)
Suma godzin: 16 godzin
 7.    Warsztaty dla młodzieży - jak skutecznie komunikować się z rodzicem.
Liczba osób: 31 w wieku od 13 do 24 lat
Termin realizacji:  styczeń – luty 2022
Forma: Bezpośrednia lub zdalna
Liczba spotkań i godzin: 1 spotkanie x 6 godzin w podziale na 2 grupy (ok. 15 osób)
Suma godzin: 12 godzin

8.    Warsztaty dla rodziców - Jak skutecznie komunikować się z nastolatkiem.
Liczba osób: 30 (około 18 rodzin)
Termin realizacji:  styczeń – luty 2022
Forma: Bezpośrednia lub zdalna
Liczba spotkań i godzin: 2 spotkania x 4 godziny w podziale na 2 grupy (ok. 15 osób)
Suma godzin: 16 godzin

9.    Warsztaty dla młodzieży - edukacja seksualna.
Liczba osób: 27 w wieku od 13 do 24 lat
Termin realizacji:  marzec - kwiecień 2022
Forma: Bezpośrednia lub zdalna
Liczba spotkań i godzin: 2 spotkanie x 6 godziny w podziale na 2 grupy (ok. 15 osób)
Suma godzin: 24 godzin

10.    Warsztaty dla rodziców - seksualność wychowanka.
Liczba osób: 29 (około 17 rodzin)
Termin realizacji:  marzec - kwiecień 2022
Forma: Bezpośrednia lub zdalna
Liczba spotkań i godzin: 2 spotkanie x 4 godziny w podziale na 2 grupy (ok. 15 osób)
Suma godzin: 16 godzin

11.    Warsztaty dla dzieci - analiza sytuacji spustowych plus budowa strategii zaradczych w kontekście współczesnych zagrożeń –internet, sekty, uzależnienia.
Liczba osób: 13 w wieku od 11 do 12 lat
Termin realizacji:  maj – czerwiec 2021
Forma: Bezpośrednia lub zdalna
Liczba spotkań i godzin: 2 spotkania x 4 godzin w podziale na 1 grupę (ok. 13 osób)
Suma godzin: 8 godzin

12.    Warsztaty dla rodziców - przemoc rówieśnicza- jak ją rozpoznać i przeciwdziałać - warsztaty dla rodziców.
Liczba osób: 16
Termin realizacji: kwiecień 2021
Forma: Bezpośrednia lub zdalna
Liczba spotkań i godzin: 2 spotkania x 4 godziny (ok. 16 osób)
Suma godzin: 8 godziny

13.    Warsztaty dla dzieci - przemoc rówieśnicza- jak ją rozpoznać i przeciwdziałać - warsztaty dla dzieci lat 11-12
Liczba osób: 13 w wieku od 11 do 12 lat
Termin realizacji:  kwiecień  2021
Forma: Bezpośrednia lub zdalna
Liczba spotkań i godzin: 2 spotkania x 4 godziny (ok. 13 osób)
Suma godzin: 8 godzin

UWAGA.

- Liczba osób w poszczególnych warsztatach może ulec zmianie (poprzez zwiększenie lub zmniejszenie),

- W związku z pandemią, część zajęć może odbywać się w formie zdalnej. Dlatego  w przypadku różnych cen za warsztaty zdalne a innych cen za formę bezpośrednią, prosimy   o uwzględnienie tego w formularzu zamówienia,

-Zamawiający dostarczy narzędzie do obsługi warsztatów - platformę do pracy zdalnej.

- Do każdych zajęć należy przygotować skrypt zajęć, w którym zawarta zostanie tematyka prowadzonego warsztatu, i który zostanie przesłany Zamawiającemu najpóźniej 3 dni prze planowanym szkoleniem.

Załączniki:

Druk zapytania - wersja pdf - do pobrania

Druk zapytania - wersja edytowalna - do pobrania