Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Szacowanie wartości zamówienia PCPR.2260.2.10/2021

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ ZAMÓWIENIA

Znak  PCPR.2260.2.10/2021

Na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wartości szacunkowej (netto i brutto) zamówienia na:

Zakup usług polegających na przeprowadzeniu cyklu specjalistycznych warsztatów dla rodziców zastępczych pełniących opiekę i wychowanie pod nazwą: Warsztaty dla rodziców zastępczych.

W ramach zamówienia przewiduje się przygotowanie następujących zadań:

1. Profilaktyczna i interwencyjna rola rodzica

2. Wzmocnienie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej

3. Słowa mające moc, docenianie

4. Superwizja dla rodzin

5. Babcia i dziadek rodziną zastępczą

UWAGI:

 1. Dopuszcza się możliwość skrócenia danego tematu, na rzecz rozwinięcia innego zagadnienia.
 2. Zakłada się przeprowadzenie warsztatów dla 32 rodzin (ok. 53 osób) w łącznym wymiarze 36 godzin dydaktycznych w okresie od maja 2021 roku do czerwca 2022 roku (możliwe wcześniejsze ukończenie zadań).
 3. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zakłada się hybrydowy tryb prowadzenia części lub całości zajęć, przy czym preferowana metoda to szkolenie stacjonarne. Zamawiający zapewnia salę na terenie Grodziska Wlkp. i catering.

Zadania będą realizowane  w ramach projektu „ PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu  Operacyjnego na lata 2014-2020.

Kod CPV: 80500000-9-Usługi szkoleniowe,

Zamawiający:                         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

                                               ul. Żwirki i Wigury nr 1

                                               62-065 Grodzisk Wlkp.

Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 • Przedstawienie programu warsztatów, który będzie realizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym.
 • Opracowanie harmonogramu warsztatów, który będzie realizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym.
 •  Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników w formie elektronicznej a w przypadku warsztatów przeprowadzanych w trybie stacjonarnym, również w wersji drukowanej,
 • Zapewnienie uczestnikom materiałów piśmienniczych w postaci zeszytu lub notesu, długopisu - w przypadku warsztatów przeprowadzanych w trybie stacjonarnym,
 • Przeprowadzenie ewaluacji szkolenia- dokonanie oceny szkolenia  za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
 • Wystawienie świadectw ukończenia poszczególnych warsztatów,
 • Prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu: list obecności i innej niezbędnej dokumentacji. - w przypadku warsztatów przeprowadzanych w trybie stacjonarnym,

Wykaz dokumentów dotyczących realizacji zadania:

- Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza ofertowego. Na formularzu oferty należy wpisać cenę świadczenia usługi - cena za realizację jednej godziny (45 minut), warsztatów obejmująca wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.. Koszty należy wyszczególnić osobno dla każdego z warsztatu/szkolenia.

  INFORMACJE O PROWADZONYM TRYBIE

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020

2. Potencjalny termin wykonania zamówienia:

Maj 2021 -  czerwiec 2022  r.

3. Warunki udziału:

- wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości,

- wykonawca w momencie udzielenia zamówienia dysponuje sprzętem komputerowym,

- osób, które będą prowadziły szkolenie posiadają udokumentowane uprawnienia do prowadzenia wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoleń/warsztatów

- wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

4. Zapytanie kierowane jest do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

5. Miejsce realizacji zamówienia;

Grodzisk Wielkopolski

6.  Wymagania dotyczące sporządzenia formularza szacunkowego

- wycenę należy złożyć na wypełnionym i podpisanym przez uprawniony podmiot formularzu szacunkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do szacowania

- wycena powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim,

- szacowanie można składać osobiście, pocztą, kurierem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp., pok. nr 1 lub drogą elektroniczną na adres: pcpr@pgw.pl do dnia 1 marca do godziny 9.00, z dopiskiem: Zakup usług polegających na przeprowadzeniu cyklu specjalistycznych warsztatów dla rodziców zastępczych pełniących opiekę i wychowanie pod nazwą: Warsztaty dla rodziców zastępczych.

7. Niniejsza wycena służy jedynie rozeznaniu rynku.

8. Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Piotr Bartkowiak, tel. 61 44 52 508, e-mail; piotr@pcprgw.pl

Szczegółowy opis:

 1. Profilaktyczna i interwencyjna rola rodzica

Liczba osób: 15

Termin realizacji:  maj – czerwiec 2022

Forma: Bezpośrednia lub zdalna

Liczba spotkań i godzin: 1 spotkanie x 4h

Suma godzin: 4

2. Wzmocnienie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Liczba osób: 15

Termin realizacji:  maj – czerwiec 2022

Forma: Bezpośrednia lub zdalna

Liczba spotkań i godzin: 1 spotkanie x 4h

Suma godzin: 4

3. Słowa mające moc, docenianie

Liczba osób: 15

Termin realizacji:  maj – czerwiec 2022

Forma: Bezpośrednia lub zdalna

Liczba spotkań i godzin: 1 spotkanie x 4h

Suma godzin: 4

4. Superwizja dla rodzin

Liczba osób: 11

Termin realizacji: maj – czerwiec 2021

Forma: Bezpośrednia lub zdalna

Liczba spotkań i godzin: 6 spotkań x 3h

Suma godzin: 18

5. Babcia i dziadek rodziną zastępczą

Liczba osób: 15

Termin realizacji:  maj 2021

Forma: Bezpośrednia lub zdalna

Liczba spotkań i godzin: 2spotkania x 3h

Suma godzin: 6

UWAGA.

- Liczba osób w poszczególnych warsztatach może ulec zmianie (poprzez zwiększenie lub zmniejszenie),

- W związku z pandemią, część zajęć może odbywać się w formie zdalnej. Dlatego w przypadku różnych cen za warsztaty zdalne a innych cen za formę bezpośrednią, prosimy o uwzględnienie tego w formularzu zamówienia,

-Zamawiający dostarczy narzędzie do obsługi warsztatów - platformę do pracy zdalnej.

- Do każdych zajęć należy przygotować skrypt zajęć, w którym zawarta zostanie tematyka prowadzonego warsztatu, i który zostanie przesłany Zamawiającemu najpóźniej 3 dni prze planowanym szkoleniem.

Druk zapytania - wersja pdf - do pobrania

Druk zapytania - wersja edytowalna - do pobrania