Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

zapytania ofertowe


21.09.2020  Grodzisk Wielkopolski

PCPR.2260.2-3/2020

Informacja o wynikach postępowania na:

Zadanie I: Badanie, sporządzenie i wydanie przez psychologa opinii o predyspozycjach i motywacjach kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla 6 osób i dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej dla 4 osób;

oraz

Zadanie II. Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla 6 osób i szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe dla 4 osób, zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej i Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej;

współfinansowanego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (nr umowy: RPWP.07.02.02-30.0008/18-00).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w wyniku zakończenia wyżej wymienionego postępowania wybrana została oferta: Stowarzyszenia Lokalnego Ośrodka Rozwoju Doradztwa i Szkoleń Oddział Wolsztyn, ul. Dąbrowskiego 1, 64-200 Wolsztyn.

Informacja o wynikach postępowania - do pobrania


Grodzisk Wielkopolski, 10.09.2020 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak PCPR.2260.2-3/2020

Powiat Grodziski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, działając na podstawie art 38 ust 4 . ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje modyfikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PCPR.2260.2-3/2020, poprzez wykreślenie w Części II zamówienia poniższego akapitu:

Organizator szkolenia w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienie dla 10 uczestników szkolenia podczas zajęć teoretycznych w postaci obiadu, wody, kawy herbaty, cukier ,ciastka przez okres dni szkolenia.”

Pełna treść doumentu - do pobrania

   Grodzisk Wielkopolski, 08.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak  PCPR.2260.2-3/2020

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

I Badanie, sporządzenie i wydanie przez psychologa opinii o predyspozycjach i motywacjach kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla 6 osób i dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej dla 4 osób.

II. Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla 6 osób i szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe dla 4 osób, zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej i Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zadania będą realizowane  w ramach projektu „ PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (nr umowy: RPWP.07.02.02-30.0008/18-00),

Kod CPV: 80500000-9-Usługi szkoleniowe,

wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający:                        

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

ul. Żwirki i Wigury nr 1

62-065 Grodzisk Wlkp.

Termin realizacji zamówienia:      Dla części I Od 01.10.2020 do 09.10. 2020 r.

                                                           Dla części II Od 19.10.2020 do 10.12. 2020r.

Istotne warunki zamówienia:

 1. Kryterium oceny:  najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Oferta najtańsza

Ocena punktowa  =    ­­­­______________       x 100 punktów

                                   Oferta badana

 1. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia  w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
 2. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wraz z dostawą wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.

7. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

8. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

11. Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

            PCPR w  Grodzisku Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.

„Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej” lub ofertę można przesłać na adres mailowy: pcpr@pgw.pl

Miejsce i termin złożenia ofert:  Ofertę należy złożyć do dnia 17 września 2020 br., do godziny 12.00

Termin otwarcia ofert:  : 17 września 2020 r. godz. 12.30

Udzielanie informacji dotyczących przedmiotu oferty:

Wszelkich informacji dotyczących procedury wyboru i przedmiotu zamówienia udzielają:

 1. Piotr Bartkowiak - Koordynator projektu - 61 44 52 508,
 2. Klaudia Konieczna - starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 61 44 47 281.

Informacje dodatkowe:

      1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie

       internetowej www.pcprgw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum

       Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1.

2.Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie, a następnie listownie   o wyborze oferty oraz o terminie zawarcia umowy.

      3.Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego celem wykonania  przedmiotu zamówienia.  

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

     5.Płatnością zostaną objęte tylko zrealizowane działania zakończone, które zostaną odebrane protokołem odbioru zamówienia.

Pełna treś dokument

Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 2. Druk oferty – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 3. Oświadczenie dla Wykonawcy nie będącego osobą fizyczną w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 4. Wykaz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Pełna treś dokumentu  - do pobrania

załącznik nr 1 -  do pobrania

załącznik nr 2 -  do pobrania

załącznik nr 3 -  do pobrania

załącznik nr 4 -  do pobrania

Zestawienie złożonych ofert - do pobrania


Grodzisk Wlkp., dnia  03.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak  PCPR.2260.2-2/2020


    Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami ), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Przeprowadzenie superwizji dla kadry projektowej w ramach projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS w wymiarze 36 godzin podzielnych na 6 spotkań w trakcie trwania projektu.

w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (nr umowy: RPWP.07.02.02-30.0008/18-00),

wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający:            

PCPR w Grodzisku Wlkp.
w Grodzisku Wlkp.
 ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wlkp.

Przedmiot zamówienia: Superwizja dla kadry projektowej
KOD CPV:
79633000-0 – rozwój personelu
80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego
Termin realizacji zamówienia: październik 2020 r. - październik 2022 r.
Informacje dodatkowe: pierwsza superwizja zostanie przeprowadzona w czwartym kwartale 2020 roku a ostatnia w trzecim kwartale 2022 r.

Pełna treść zapytania - po pobrania

Druk oferty - do pobrania

Informacja o złożonych ofertach - do pobrania

Informacja o wynikach postępowania - do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak PCPR.2260.2-2/2020

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami ), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Przeprowadzenie superwizji dla kadry projektowej w ramach projektu Plan na lepsze jutro plus w wymiarze 36 godzin podzielnych na 6 spotkań w trakcie trwania projektu.

Zamawiający: PCPR w Grodzisku Wlkp.

w Grodzisku Wlkp.

ul. Żwirki i Wigury 1

62-065 Grodzisk Wlkp.

Przedmiot zamówienia: Superwizja dla kadry projektowej

KOD CPV:

79633000-0 – rozwój personelu

80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2020 r. - październik 2022 r.

Informacje dodatkowe: pierwsza superwizja zostanie przeprowadzona w czwartym kwartale 2020 roku a ostatnia w trzecim kwartale 2022 r.

Istotne warunki zamówienia:

1. Kryterium oceny: cena

2. Oferent winien posiadać upoważnienie do występowania w obrocie prawnym
i prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot jest zgodny z treścią zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia podwykonawcom.*

4. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

PCPR w Grodzisku Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Przeprowadzenie superwizji dla kadry projektowej w związku z realizacją projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS”.

lub można przesłać na adres mailowy: pcpr@pgw.pl

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 1 września 2020 br, do godziny 12.00

Termin otwarcia ofert: 1 września 2020 r. godz. 12.30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu superwizji dla kadry projektowej w ramach projektu Plan na lepsze jutro plus w wymiarze 36 godzin podzielnych na 6 spotkań w trakcie trwania projektu, przy czym pierwsza zostanie przeprowadzona w czwartym kwartale 2020 roku a ostatnia w trzecim kwartale 2022 r.

 2. Warunkiem spełnienia zamówienia jest rzetelne i terminowe wykonanie usługi, a odbyte godziny superwizji będą poświadczane pisemnie przez prowadzącego dla każdego z uczestników osobno.

 3. Superwizja powinna stanowić wieloaspektowy ogląd pracy służący rozwiązywaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych doświadczanych przez pracowników w związku z wykonywana pracą zawodową.

 4. Superwizja powinna być przeprowadzona zgodnie z etyką i zasadami procesu superwizyjnego przez certyfikowanego specjalistę posiadającego minimum 2 – letnie doświadczenie w omawianym zakresie.

 5. Spotkania superwizyjne mogą się odbywać na trenie Powiatu Grodziskiego, jak również w miejscu wykonywania pracy superwizora na terenie wielkopolski, nie dalej jednak niż 60 km od Grodziska Wlkp.

pełny tekst zapytania

druk oferty  -do pobrania

Zestawienie złożnych ofert

Numer sprawy: ZAPYTANIE OFERTOWE PCPR.2260.2-2/2020

Przeprowadzenie superwizji dla kadry projektowej w ramach projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS w wymiarze 36 godzin podzielnych na 6 spotkań w trakcie trwania projektu w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (nr umowy: RPWP.07.02.02-30.0008/18-00), Zamawiający informuje, iż w dniu 01.09.2020 roku o godz. 12.30 odbyło się jawne otwarcie ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, która wynosi łącznie 7 200,00 złotych brutto.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, tj.:

Numer ogłoszenia: PCPR.2260.2-2/2020;  data zamieszczenia: 25.08.2020 r.

Nr oferty

Oferent

Adres oferenta

Proponowana cena

uwagi

1

 

Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO

ul. Śródmiejska 4A

68-200 Żary

6 804,00 zł za całość

1 134,00 zł za spotkanie (6 godzin)

 

2.

PRO-KREATYWNIE Joanna Szpiech

Siedlisko 209

36-042 Lubenia

6 804,00 zł za całość

1 134,00 zł za spotkanie (6 godzin)

 

druk dokumentu - do pobrania


Informacja o wynikach postępowania

Uczestnicy postępowania

w trybie zapytania ofertowego

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn. Przeprowadzenie superwizji dla kadry projektowej w ramach projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS w wymiarze 36 godzin podzielnych na 6 spotkań w trakcie trwania projektu, w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (nr umowy: RPWP.07.02.02-30.0008/18-00) uprzejmie informujemy, iż ww. zapytanie zostaje unieważnione.

UZASADNIENIE

We wskazanym zapytaniu ofertowym znajduje się niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca  rozstrzygnięcie postępowania i zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy.   

druk dokumentu - do pobrania


Informacja o wynikach postępowania na:

Zakup laptopa na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w związku z realizacją projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w wyniku zakończenia postępowania na zakup laptopa na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w związku z realizacją projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS. (zapytanie ofertowe nr PCPR.2260.2-1/2020), wybrana została oferta: Komputerowy Doktor! Robert Kandulski, Glinno 195 B, 64-300 Nowy Tomyśl

Uzasadnienie

Na zapytanie ofertowe nr PCPR.2260.1-3/2020 wpłynęły łącznie 2 oferty. Oferta fimy Komputerowy Doktor! Robert Kandulski, Glinno 195 B, 64-300 Nowy Tomyśl w ogólnym rozrachunku okazała się najkorzystniejszą ofertą cenową.

dokument - do pobrania


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak PCPR.2260.2-1/2020

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami ), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

 

Zakup laptopa na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

w związku z realizacją projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS.

……………………………………………………………………………………………………………………….

wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający: PCPR w Grodzisku Wlkp.

w Grodzisku Wlkp.

ul. Żwirki i Wigury 1

62-065 Grodzisk Wlkp.

Przedmiot zamówienia :Laptop wraz z oprogramowaniem

KOD CPV:

30213100-6: komputery przenośne

30237200-1; Akcesoria komputerowe

48900000 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Termin realizacji zamówienia: sierpień 2020 r.

Informacje dodatkowe : ………………………………………………………………………….

Istotne warunki zamówienia:

1. Kryterium oceny: cena

2. Oferent winien posiadać upoważnienie do występowania w obrocie prawnym
i prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot jest zgodny z treścią zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia podwykonawcom.*

4. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym

atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie

opisanej:

PCPR w Grodzisku Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Zakup laptopa na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w związku z realizacją projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS”.

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 19 sierpnia br, do godziny 12.00

Termin otwarcia ofert: 19 sierpnia 2020 r. godz. 12.30

Pełna treść zapytania - do pobrania

druk oferty - do pobraniaNumer sprawy: PCPR.1110-1/2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pedagog

Numer sprawy: PCPR.1110-1/2020

W związku z realizacją projektu pn. „PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne– projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, nr wniosku: RPWP.07.02.02-30-0008/18, tytuł projektu: „PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS”, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko: pedagog.

 1. Stanowisko: Pedagog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.
 2. Forma zatrudnienia: umowa na czas określony w ramach realizacji projektu,

Przewidywany okres zatrudnienia: od 1 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Zestawienie wymagań:

1.Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) pełna zdolność do czynności prawnych,

c) korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia,

f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku,

g) wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku pedagogika,

h) wyrażenie  zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

2.Wymagania dodatkowe :

 1. znajomość  przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 3. biegła znajomość obsługi komputera,
 4. odporność na stres,
 5. wysoka kultura osobista.

3.Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:

- wsparcie pedagogiczne dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej biorących udział w projekcie,

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

- udział w opracowywaniu diagnozy sytuacji opiekuńczo-wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju podopiecznych,

-udzielanie pomocy pedagogicznej beneficjentom projektu, w tym prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i udzielanie konsultacji wychowawczych,

- współpraca z asystentami z ops w celu koordynacji działań pomocowych dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej biorącymi udział w projekcie,

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej,

-wsparcie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym np. w zakresie odpowiedniego wychowania i opieki nad dzieckiem,

- współpraca z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej w celu koordynacji działań dla beneficjentów projektu,

- koordynowanie działań dla rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka oraz dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu,

- przygotowywanie diagnozy rodzin zastępczych nieobjętych wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących z beneficjentami projektu,

- przygotowanie planu pomocy rodzin zastępczych biorących udział w projekcie,

- przygotowanie aneksów do planu pomocy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

- wsparcie rodzin zastępczych biorących udział w projekcie i motywowanie ich do udziału w formach pomocy proponowanych ramach projektu,

- przygotowywanie dla koordynatora projektu zestawień umożliwiających rozliczenie projektu oraz zestawienie działań, z których rodziny zastępcze skorzystały w ramach udziału w projekcie,

-przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z potencjalnymi uczestnikami projektu i motywowanie beneficjentów ostatecznych do dalszego udziału w projekcie,

- przygotowanie ścieżki rozwoju beneficjenta projektu umieszczonego w pieczy zastępczej,

- współpraca z Zespołem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka,

-przygotowanie danych do sprawozdań oraz współpraca merytoryczna z partnerem spoza sektora finansów publicznych.

4. Warunki pracy:

- praca biurowa oraz praca w domach  rodzin zastępczych i rodzinnym domu dziecka,

- praca wymagająca bezpośredniego kontaktowania się pracownikami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, z dziećmi i rodzinami zastępczymi i rodzinnego domu dziecka, z kadrą projektową, asystentami ośrodków pomocy społecznej,

- praca w biurze zlokalizowanym w budynku na parterze oraz II piętrze, w budynku bez windy, a także w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka z terenu Powiatu Grodziskiego,

- zależność służbowa: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, koordynator projektu, koordynator Działu Pieczy Zastępczej, Pomocy Społecznej i Przemocy w Rodzinie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

5. Informacja na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. wynosił więcej niż 6%.

6.Wymagane dokumenty :

a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

b) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

c) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

d) opatrzone własnoręcznym podpisem:

-oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim(załącznik nr 2),

-oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2),

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),

-oświadczenie kandydata ,że cieszy się nieposzlakowaną opinią (załącznik nr 2),

-oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku (załącznik nr 3),

- oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym w realizację projektów, wymagane przez Instytucję Zarządzającą – załącznik nr 4,

-klauzula informacyjna- załącznik nr 5.

Ponadto preferowane są:

- CV,

- list motywacyjny,

- referencje,

- kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach.

Ponadto prosi się o podanie informacji o numerze telefonu kontaktowego i/lub adresie poczty elektronicznej.

Terminy i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. do 22 lipca 2020 r. do godz.15.30 osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej)  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pedagog” na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

ul. Żwirki i Wigury 1

62-065 Grodzisk Wlkp.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie kolejno przeprowadzone test kwalifikacyjny z zakresu znajomości ustaw obowiązujących na stanowisku Pedagog oraz  rozmowa kwalifikacyjna. O terminie poszczególnych etapów kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani osobiście (telefonicznie lub za pomocą maila).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 44 52 508

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pgw.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z  29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.1282 ze zm.)”.

Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. W przypadku, gdy dokumenty sporządzone zostały w języku obcym, wymagane jest złożenie uwierzytelnionych tłumaczeń na język polski.

Do pobrania:

Pełen tekst zapytania

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim

PEDAGOG

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Pedagog  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., w związku z realizacją projektu pn. „PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS ”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, wybrana została kandydatura pani Agnieszki Kaczmarek-Ślaska , zamieszkałej w Parzęczewo.

                                                                Uzasadnienie:

W procedurze naboru na wyżej wymienione stanowisko wpłynęła jedna aplikacja. Komisja Rekrutacyjna po analizie złożonej dokumentacji oceniła, iż osoba spełnia wymagania formalne i merytoryczne. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużym zasobem wiedzy oraz dobrą znajomością przepisów prawa wymaganych na w/w stanowisku.

Pełna treść dokumentu