Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Zapytanie ofertowe nr PCPR.2260.2.1/2021 - przeprowadzeniu diagnozy pod kątem występowania zaburzeń rozwojowych ze spektrum FASD (potwierdzenie lub wykluczenie diagnozy FAS i innych zaburzeń pokrewnych) wraz z opisem, dla maksymalnie 15 dzieci w wieku do 18 lat – uczestników projektu pn. PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak  PCPR.2260.2.1/2021

            Na podstawie art.2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

przeprowadzeniu diagnozy pod kątem występowania zaburzeń rozwojowych ze spektrum FASD (potwierdzenie lub wykluczenie diagnozy FAS i innych zaburzeń pokrewnych) wraz z opisem, dla maksymalnie 15 dzieci w wieku do 18 lat – uczestników projektu pn. PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS

realizowanego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (nr umowy: RPWP.07.02.02-30.0008/18-00),

wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający:             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

                                    ul. Żwirki i Wigury 1

                                   62-065 Grodzisk Wlkp.

Przedmiot zamówienia: przeprowadzeniu diagnozy pod kątem występowania zaburzeń rozwojowych ze spektrum FASD (potwierdzenie lub wykluczenie diagnozy FAS i innych zaburzeń pokrewnych) wraz z opisem, dla maksymalnie 15 dzieci w wieku do 18 lat.

KOD CPV:

85000000-0 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego

Termin realizacji zamówienia: luty 2021 r. - maj 2021 r.

Informacje dodatkowe: …….

Istotne warunki zamówienia:

  1. Kryterium oceny:  najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Oferta najtańsza

Ocena punktowa  =    ­­­­______________       x 100 punktów

                                   Oferta badana

  1. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia  w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
  2. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wraz z dostawą wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.

7. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

8. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

11. Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem należy umieścić w zabezpieczonej kopercie zaadresowanej:

            POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w  Grodzisku Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.

i opisanej:

„Przeprowadzenie diagnozy pod kątem występowania zaburzeń rozwojowych ze spektrum FASD (potwierdzenie lub wykluczenie diagnozy FAS i innych zaburzeń pokrewnych) wraz z opisem, dla maksymalnie 15 dzieci w wieku do 18 lat - uczestników projektu pn. PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS

lub ofertę można przesłać na adres mailowy: pcpr@pgw.pl

Miejsce i termin złożenia ofert:         Ofertę należy złożyć do dnia 5 lutego 2021 br., do godziny 9.00

Termin otwarcia ofert:                       5 luty 2021 r. godz. 9.30

Dyrektor PCPR w Grodzisku Wlkp.

/-/Agnieszka Brambor-Nolka

Załączniki:

- druk zapytania ofertowego - do pobrania (wersja pdf), wersja edytowalna - do pobrania

- Specyfikacja - Załącznik nr 1 - do pobrania

- Wzór oferty - do pobrania

- Klauzula informacyjna - Załącznik nr 2  - do pobrania

- Odpowiedzi do postępowania 03.02.2021 - do pobrania

- zestawienie złożonych ofert - do pobrania

- informacja o unieważnieniu postępowanai - do pobrania