Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Grodzisku Wielkopolskim

Zapytanie ofertowe nr PCPR.2260.2-4/2020 - zakup oraz dostawa samochodu osobowego dla PCPR w Grodzisku Wlkp.

Grodzisk Wielkopolski, 16.09.2020 r.

PCPR.2260.2-4/2020

Uczestnicy postępowania

w trybie zapytania ofertowego

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn. „Zakup oraz dostawa samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim” uprzejmie informujemy, iż ww. zapytanie zostaje unieważnione.

UZASADNIENIE

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzje o unieważnieniu postępowania.

- druk pisma - do pobrania


Grodzisk Wielkopolski, 10.09.2020 r. PCPR.2260.2-4/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 1843) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Zakup oraz dostawa samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim”.

Zamawiający: PCPR w Grodzisku Wlkp.w Grodzisku Wlkp.

ul. Żwirki i Wigury

62-065 Grodzisk Wlkp.

E-mail: piotr@pcprgw.pl

Telefon: 61 44 52 509

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:

Wspólny Słownik Zamówień:

Numer CPV

Opis

34110000-1

Samochody osobowe

34100000-8

Pojazdy silnikowe

 

Termin realizacji zamówienia: zakup oraz dostawa do 120 dni od daty podpisania umowy.

Istotne warunki zamówienia:

1. Kryterium oceny: najniższa cena. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Oferta najtańsza

Ocena punktowa = ­­­­______________ x 100 punktów

                                 Oferta badana

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.

3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wraz z dostawą wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.

7. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

8. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

11. Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim

ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Zakup oraz dostawa samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim”

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia: 18.09.2020 r. do godz. 09:00

w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim

w budynek B, pokój nr 15.

ul. Żwirki i Wigury 1

62-065 Grodzisk Wielkopolski

lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres:

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wlkp.

Termin otwarcia ofert: 18.09.2020 r. do godz. 09:30, budynek B, pokój numer 15

Termin ważności oferty: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

podpis Zamawiającego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Grodzisku Wielkopolskim

/-/ Agnieszka Brembol – Nolka

 

Załączniki:

- druk zapytania ofertowego - do pobrania

- Wzór oferty - do pobrania

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - do pobrania

- Projekt umowy - do pobrania

- odpowiedzi na pytania z dnia 15.09.2020 - do pobrania

- odpowiedzi na pytania z dnia 16.09.2020 - do pobrania