Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim
Powróć do: Projekt

zapytania ofertowe do projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: PCPR.2260.5/2024

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie zadania pn.: ,,Prowadzenie indywidualnej terapii integracji sensorycznej” w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”

Zamawiający:             
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
NIP 9950043023
Tel. 61 44 52 529

Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnej integracji sensorycznej dla 8 dzieci w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Do pobrania:

- pełna treść ogłoszenia - do pobrania
- opis przedmiotu zamówienia - do pobrania
- druk oferty - do pobrania
- oświadczenie - do pobrania
- wykaz usług - do pobrania
- klauzula informacyjna - do pobrania

- unieważnienie postępowania - do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: PCPR.2260.6/2024

            Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie zadania dotyczącego wsparcia grupowego rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych:

1.     „Czas wolny metodą przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych oraz warsztaty z przykładowymi formami i metodami spędzania czasu wolnego - Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych – dla ok. 45 osób .

2.     „Wspólne spędzanie czasu metodą na pogłębianie relacji dzieci z rodziną zastępczą oraz warsztaty z przykładowymi formami i metodami spędzania czasu wolnego – dla ok. 50 osób (dzieci w wieku od 1 do 18 lat).

Zadania będą realizowane w ramach projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-0006/23 pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim", realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

wg opisu w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Obydwa zadania realizowane będą w jednym czasie i miejscu jako działania uzupełniające się.

Do pobrania:

- zestawienie złożonych ofert - do pobrania

- zawiadomienie - do pobrania