Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim
Powróć do: strona główna

Projekt

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że przystąpiło do realizacji projektu pt.:
„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim.”
Projekt jest  realizowany w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).
Cel Projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, 48 rodzin zastępczych,  wsparcie 9 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodzin zastępczych i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.
Powiat Grodziski realizuje zadanie w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2029 r.
Grupa docelowa:
dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, 
usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.
Zadania realizowane w projekcie:
diagnozy pogłębione, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z diagnozy ogólnorozwojowej;
usługi wspierające rozwój, kompensujące opóźnienia np. edukacyjne, społeczne;
organizowanie spotkań, warsztatów, turnusów edukacyjnych, terapeutycznych, grup wsparcia;
usługi wsparcia w procesie usamodzielniania;
działania wzmacniające kompetencje społeczne i przygotowujące do samodzielnego życia;
zatrudnienie specjalistów.
Efekty projektu:
wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 566 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do samodzielnego życia,
poprawa funkcjonowania 48 rodzin zastępczych,
objęcie wsparciem 90 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,
Wartość projektu (całkowity koszt projektu):  14 996 567,91 zł

Kwota dofinansowania UE: 10 497 597,53 zł
Powiat Grodziski otrzyma kwotę 1 316 274,78 zł
Wkład własny Powiatu Grodziskiego 69 277,63 zł

Partner wiodący: 
Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Partnerzy:
Powiat Gostyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Powiat Grodziski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.
Powiat Kościański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
Powiat Leszczyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie
Powiat Międzychodzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
Powiat Nowotomyski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
Powiat Rawicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
Powiat Wolsztyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
Miasto Leszno/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie
Kontakt do realizatora projektu na terenie Powiatu Grodziskiego :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim
62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 1
Tel. 61 44 52 529;  61 44 52 524 
email: kancelaria@pcprgw.pl 
#FunduszeUE #


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Specjalista pracy z rodziną 

Do pobrania


Szacowanie wartości zamówienia - Numer sprawy PCPR.2260.6/2024

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: PCPR.2260.6/2024

            Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wartości szacunkowej (netto i brutto) zamówienia na wykonanie zadania dotyczącego wsparcia grupowego rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych:

1.     „Czas wolny metodą przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych oraz warsztaty z przykładowymi formami i metodami spędzania czasu wolnego. 

2.     „Wspólne spędzanie czasu metodą na pogłębianie relacji dzieci z rodziną zastępczą oraz warsztaty z przykładowymi formami i metodami spędzania czasu wolnego.

Pełna treść zapytania o  szacowanie wartości zamówienia znajduje się w załączeniu - do pobrania